望江南·江南月

作者: 清代    王琪


江南月,清夜满西楼。云落开时冰吐鉴,浪花深处玉沉钩。圆缺几时休。
星汉迥,风露入新秋。丹桂不知摇落恨,素娥应信别离愁。天上共悠悠。

jiāng nán yuè ,qīng yè mǎn xī lóu 。yún luò kāi shí bīng tǔ jiàn ,làng huā shēn chù yù chén gōu 。yuán quē jǐ shí xiū 。江南月,清夜满西楼。云落开时冰吐鉴,浪花深处玉沉钩。圆缺几时休。
xīng hàn jiǒng ,fēng lù rù xīn qiū 。dān guì bú zhī yáo luò hèn ,sù é yīng xìn bié lí chóu 。tiān shàng gòng yōu yōu 。星汉迥,风露入新秋。丹桂不知摇落恨,素娥应信别离愁。天上共悠悠。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

望江南·江南月作者: 王琪

相关推荐

  • 王琪
  • 宋词精选
  • 望江南