西河·和王潜斋韵

作者: 清代    曹豳


今日事。何人弄得如此。漫漫白骨蔽川原,恨何日已。关河万里寂无烟,月明空照芦苇。
谩哀痛,无及矣。无情莫问江水。西风落日惨新亭,几人坠泪。战和何者是良筹,扶危但看天意。
只今寂寞薮泽里。岂无人、高卧闾里。试问安危谁寄。定相将、有诏催公起。须信前书言犹未。

jīn rì shì 。hé rén nòng dé rú cǐ 。màn màn bái gǔ bì chuān yuán ,hèn hé rì yǐ 。guān hé wàn lǐ jì wú yān ,yuè míng kōng zhào lú wěi 。 今日事。何人弄得如此。漫漫白骨蔽川原,恨何日已。关河万里寂无烟,月明空照芦苇。
màn āi tòng ,wú jí yǐ 。wú qíng mò wèn jiāng shuǐ 。xī fēng luò rì cǎn xīn tíng ,jǐ rén zhuì lèi 。zhàn hé hé zhě shì liáng chóu ,fú wēi dàn kàn tiān yì 。 谩哀痛,无及矣。无情莫问江水。西风落日惨新亭,几人坠泪。战和何者是良筹,扶危但看天意。
zhī jīn jì mò sǒu zé lǐ 。qǐ wú rén 、gāo wò lǘ lǐ 。shì wèn ān wēi shuí jì 。dìng xiàng jiāng 、yǒu zhào cuī gōng qǐ 。xū xìn qián shū yán yóu wèi 。只今寂寞薮泽里。岂无人、高卧闾里。试问安危谁寄。定相将、有诏催公起。须信前书言犹未。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

西河·和王潜斋韵作者: 曹豳

相关推荐

  • 曹豳
  • 宋词精选
  • 月亮
  • 西河