大有·九日

作者: 宋代    潘希白
戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九。恰归来、南山翠色依旧。帘栊昨夜听风雨,都不似、登临时候。一片宋玉情怀,十分卫郎清瘦。
红萸佩、空对酒。砧杆动微寒,暗欺罗袖。秋已无多,早是败荷衰柳。强整帽檐欹侧,曾经向、天涯搔首。几回忆,故国莼鲈,霜前雁後。

xì mǎ tái qián ,cǎi huā lí xià ,wèn suì huá 、hái shì zhòng jiǔ 。qià guī lái 、nán shān cuì sè yī jiù 。lián lóng zuó yè tīng fēng yǔ ,dōu bú sì 、dēng lín shí hòu 。yī piàn sòng yù qíng huái ,shí fèn wèi láng qīng shòu 。 戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九。恰归来、南山翠色依旧。帘栊昨夜听风雨,都不似、登临时候。一片宋玉情怀,十分卫郎清瘦。
hóng yú pèi 、kōng duì jiǔ 。zhēn gǎn dòng wēi hán ,àn qī luó xiù 。qiū yǐ wú duō ,zǎo shì bài hé shuāi liǔ 。qiáng zhěng mào yán yī cè ,céng jīng xiàng 、tiān yá sāo shǒu 。jǐ huí yì ,gù guó chún lú ,shuāng qián yàn hòu 。 红萸佩、空对酒。砧杆动微寒,暗欺罗袖。秋已无多,早是败荷衰柳。强整帽檐欹侧,曾经向、天涯搔首。几回忆,故国莼鲈,霜前雁後。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

大有·九日作者: 潘希白

相关推荐

  • 潘希白
  • 九日
  • 抒怀
  • 重阳节
  • 思归
  • 悲秋
  • 大有