次韵酬吴德夫去秋送行之作

作者: 宋代    赵蕃


湘西一杯酒,渺渺红叶换。江东千里云,落落黄犬叹。
人生七十稀,百里九十半。初期枉车马,近乃遗札翰。
小迟君不肯,一出我岂惮。虽微办鸡黍,岂乏具薪炭。
古风久不作,我友当力赞。旧诗况琼玖,触目屡璀璨。
中馨称兰佩,外饰匪玉冠。初年已飞腾,中道翻叹惋。
恐遗知己羞,遂许独力断。于兹树风声,何止评月旦。
君如渥洼种,可以羁絷绊。我异淇园姿,犹睎岁时贯。
君乎甚英爽,我也终浪漫。自应殊显晦,宁复待剖判。
湖山冰玉明,楼阁丹青焕。叩舷或乘舟,曳杖或登岸。
君行定有得,我去何可愞。与想悠然时,却忆苍然观。

xiāng xī yī bēi jiǔ ,miǎo miǎo hóng yè huàn 。jiāng dōng qiān lǐ yún ,luò luò huáng quǎn tàn 。湘西一杯酒,渺渺红叶换。江东千里云,落落黄犬叹。
rén shēng qī shí xī ,bǎi lǐ jiǔ shí bàn 。chū qī wǎng chē mǎ ,jìn nǎi yí zhá hàn 。人生七十稀,百里九十半。初期枉车马,近乃遗札翰。
xiǎo chí jun1 bú kěn ,yī chū wǒ qǐ dàn 。suī wēi bàn jī shǔ ,qǐ fá jù xīn tàn 。小迟君不肯,一出我岂惮。虽微办鸡黍,岂乏具薪炭。
gǔ fēng jiǔ bú zuò ,wǒ yǒu dāng lì zàn 。jiù shī kuàng qióng jiǔ ,chù mù lǚ cuǐ càn 。古风久不作,我友当力赞。旧诗况琼玖,触目屡璀璨。
zhōng xīn chēng lán pèi ,wài shì fěi yù guàn 。chū nián yǐ fēi téng ,zhōng dào fān tàn wǎn 。中馨称兰佩,外饰匪玉冠。初年已飞腾,中道翻叹惋。
kǒng yí zhī jǐ xiū ,suí xǔ dú lì duàn 。yú zī shù fēng shēng ,hé zhǐ píng yuè dàn 。恐遗知己羞,遂许独力断。于兹树风声,何止评月旦。
jun1 rú wò wā zhǒng ,kě yǐ jī zhí bàn 。wǒ yì qí yuán zī ,yóu xī suì shí guàn 。君如渥洼种,可以羁絷绊。我异淇园姿,犹睎岁时贯。
jun1 hū shèn yīng shuǎng ,wǒ yě zhōng làng màn 。zì yīng shū xiǎn huì ,níng fù dài pōu pàn 。君乎甚英爽,我也终浪漫。自应殊显晦,宁复待剖判。
hú shān bīng yù míng ,lóu gé dān qīng huàn 。kòu xián huò chéng zhōu ,yè zhàng huò dēng àn 。湖山冰玉明,楼阁丹青焕。叩舷或乘舟,曳杖或登岸。
jun1 háng dìng yǒu dé ,wǒ qù hé kě nuò 。yǔ xiǎng yōu rán shí ,què yì cāng rán guān 。君行定有得,我去何可愞。与想悠然时,却忆苍然观。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

次韵酬吴德夫去秋送行之作作者: 赵蕃

相关推荐

  • 赵蕃
  • 送别
  • 秋天
  • 写人
  • 品格