刘展下判官相招以诗答之

作者: 唐代    崔峒
国有非常宠,家承异姓勋。背恩惭皎日,不义若浮云。
但使忠贞在,甘从玉石焚。窜身如有地,梦寐见明君。

guó yǒu fēi cháng chǒng ,jiā chéng yì xìng xūn 。bèi ēn cán jiǎo rì ,bú yì ruò fú yún 。 国有非常宠,家承异姓勋。背恩惭皎日,不义若浮云。
dàn shǐ zhōng zhēn zài ,gān cóng yù shí fén 。cuàn shēn rú yǒu dì ,mèng mèi jiàn míng jun1 。 但使忠贞在,甘从玉石焚。窜身如有地,梦寐见明君。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘展下判官相招以诗答之作者: 崔峒

相关推荐

  • 崔峒